ระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรม

ระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนั้นหากจะให้ผลผลิตออกมาดีก็ต้องมีกระบวนการผลิตและระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพด้วย เนื้องานที่ได้จึงจะดีตาม ซึ่งถ้าระบบดีแล้วย่อมส่งผลสำเร็จในวงกว้างต่อตัวอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมว่าต้องเป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง โดยระบบการผลิตเป็นขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการออกมา ยกตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตอาหารกระป๋อง ระบบการผลิตก็คือขั้นตอนและองค์ประกอบใด ๆ ก็ตามที่จะทำให้ได้อาหารกระป๋องออกมาในคุณภาพและจำนวนที่กำหนด ซึ่งระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้คือ ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิต มาดูกันว่าองค์ประกอบทั้งสามอย่างที่กล่าวไปนั้นเป็นอย่างไงกันบ้าง

องค์ประกอบของระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม

มาดูกันว่าระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไรบ้าง

  • องค์ประกอบอย่างแรกคือปัจจัยการผลิต (Input/Material) ปัจจัยในการผลิตหมายถึงสิ่งที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการผลิต โดยในกระบวนการผลิตนั้นควรจะมุ่งเน้นปัจจัยนำเข้าที่เป็นปัจจัยการผลิตแบบ 4M อันได้แก่ M ตัวแรกคือ Man หรือพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า , M ตัวที่ 2 คือ Machine หรือเครื่องจักร ซึ่งเครื่องจักรนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการผลิตและการรักษามาตรฐานการผลิตให้สินค้าอยู่ในระดับคุณภาพเดียวกัน , M ตัวที่ 3 คือ Material หรือวัตถุดิบ ซึ่งเป็นตัวหลักที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตเลย และ M ตัวที่ 4 คือ Method หรือวิธีการ ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นขั้นตอนในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เราต้องการ โดยปัจจัยการผลิต (Input/Material) เป็นตัวที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จของธุรกิจ เพราะหากมีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดราคาสินค้าและได้ผลกำไรตามที่คาดหวัง
  • องค์ประกอบอย่างที่สองคือกระบวนการแปลงสภาพ (Processing) ขั้นตอนนี้เป็นขึ้นตอนที่ทำให้ปัจจัยการผลิตที่เราได้ใส่เข้ามาในตอนแรกนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แก่รูปลักษณ์ (Physical) , สถานที่ (Location) , การแลกเปลี่ยน (Exchange) , การให้ข้อมูล (Informational) และ จิตวิทยา (Psychological) โดยกระบวนการแปลงสภาพที่ดีนั้นควรมีการกำหนดการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนการทำงานที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
  • องค์ประกอบสุดท้ายคือผลผลิต (Output/Product) ผลผลิตหรือ Output นั้นคือผลที่เราได้จากระบบการผลิตซึ่งผลที่ออกมานี้จะต้องมีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยการผลิตที่ได้ใส่เข้าไปและได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ โดยเราจะแบ่งผลผลิตออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่ สินค้า (Goods) และบริการ (Service) มีคนกล่าวไว้ว่าปัจจัยนำออกหรือผลผลิตนั้นเป็นภาพสะท้อนของการปฏิบัติงาน ซึ่งก็เป็นความจริงอย่างมาก เพราะหากเราใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปไม่ครบหรือไม่ดีและผ่านกระบวนการที่ไม่ดีอีกผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ออกมาก็ย่อมไม่ดีตาม นั่นหมายความว่าหากเราทำทุกกระบวนการให้ดีตั้งแต่ต้นในทุกองค์ประกอบสุดท้ายแล้วผลผลิตของเราก็จะดีเอง

ระบบการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นระบบที่มีเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร ซึ่งหากเราทำทุกองค์ประกอบของระบบการผลิตให้ดีท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์หรือผลผลิตของเราก็จะออกมาคุณภาพดี

About the Author

You may also like these