5 อาชีพสำหรับคนที่สนใจทำงานด้านการผลิตหรือโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรม

อาชีพทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญในตัวเองแทบทั้งนั้น แต่กลับพบว่าบางอาชีพนั้นกำลังจะหายไปเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ซึ่งก็สร้างความวิตกและกังวลให้กับเหล่าผู้ใช้แรงงานกันเป็นอย่างมากว่าอาชีพของตนนั้นจะสามารถทำได้ไปจนถึงเมื่อไหร่ ซึ่งหากมองลงมาดีดีแล้วภายในประเทศไทยนั้นมีอยู่กลุ่มอาชีพหนึ่งที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลานั่นคือกลุ่มอาชีพที่ทำงานในด้านของการผลิตและโรงงาน เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งโรงงานเหล่านี้ก็ต้องการแรงงานและผู้คนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะงานมาทำ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำ 5 อาชีพที่ทำงานด้านการผลิตหรือโรงงานให้ทุกคนได้รู้จักกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 

แนะนำ 5 อาชีพสำหรับคนที่สนใจทำงานด้านการผลิตหรือโรงงาน

สำหรับใครที่สนใจในการทำงานด้านการผลิตหรือโรงงานนั้นก็มีอาชีพให้ทำอยู่มากมาย แต่ในที่นี้เราจะมาแนะนำ 5 อาชีพที่น่าสนใจในสายงานเหล่านี้ให้ได้รู้จักกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

  • อาชีพแรกคือวิศวกรโรงงาน (Industrial Engineer) วิศวกรโรงงานหรือวิศวกรอุตสาหการนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ การวางแผน การจัดตั้ง การบริหารจัดการ การควบคุม รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้การทำงานระหว่างคนหรือแรงงานต่าง ๆ ในโรงงานและเครื่องจักรในการผลิตสามารถทำงานร่วมกันและผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด หากจะเปรียบตำแหน่งวิศวกรก็เหมือนหัวเครื่องจักรของรถไฟที่ทำหน้าที่หนักและเป็นตัวขับเคลื่อนให้รถไฟนั้นไปถึงจุดหมาย
  • อาชีพต่อมาคือพนักงานฝ่ายผลิต (Production Line Staff) โดยพนักงานฝ่ายผลิตนั้นถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อโรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานฝ่ายผลิตนั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งในสายงานการผลิตนี้ก็มีหลายส่วนงานด้วยกันโดยแต่ละส่วนก็จะเป็นตัวทำให้ผลผลิตของโรงงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด มองเผิน ๆ อาจจะดูเหมือนว่าพนักงานฝ่ายผลิตนั้นไม่ได้มีความสำคัญต่อโรงงานมากเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วหากไม่มีพนักงานฝ่ายผลิตก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ ดังนั้นพนักงานฝ่ายผลิตจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อโรงงาน
  • อาชีพต่อมาคือเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือ QA / QC / QM นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญไม่แพ้ตำแหน่งอื่นเลย เพราะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบสินค้าและคุณภาพของสินค้าภายในโรงงานทุกขั้นตอน โดยการที่สินค้าจะถูกเอาออกไปขายและปล่อยสินค้าสู่ท้องตลาดนั้นต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุณภาพก่อน ซึ่งนอกจากจะทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วนั้น เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพก็จะต้องทำการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยเช่นกัน เพื่อทำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพมากที่สุด
  • อาชีพต่อมาคือผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator) แน่นอนว่าภายในโรงงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักรเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและซ่อมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานภายในโรงงาน รวมไปถึงทำการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรมีสภาพดีและใช้งานได้นาน
  • อาชีพสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Planning Officer) ภายในโรงงานแต่ละแห่งนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตเพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายผลิต โดยวางแผนให้การผลิตนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

สำหรับใครที่สนใจทำงานในสายงานด้านการผลิตหรือโรงงานสามารถเลือกพิจารณาได้จาก 5 อาชีพที่เราได้แนะนำไปด้านบนนี้ได้เลย ซึ่งแต่ละอาชีพก็อาศัยทักษะและความถนัดที่แตกต่างกันออกไป โดยในการเลือกอาชีพนั้นเราต้องคำนึงถึงทักษะความสามารถที่เรามีและความชอบในการทำงานนั้น ๆ ด้วย 

About the Author

You may also like these